Firma Ivan Baláž – tv servis

vznikla v roku 1992. Sídli a pôsobí v IV. bratislavskom obvode a hlavnou náplňou jej činnosti sú servisné služby pre televízne prijímače všetkých značiek. Ďalšou oblasťou činnosti sú opravy a servis rádií, hi – fi súprav, videorekordérov a prehrávačov, gramofónov a iných zariadení "čiernej techniky". K týmto zariadeniam predávame aj rôzne príslušenstvo ako napríklad: prepojovacie káble, diaľkové ovládania a iné. Našim najlepším doporučením sú spokojní zakazníci.

Televízne príjmače

 • pozáručné opravy všetkých značiek a typov
 • predaj príslušenstva (diaľkové ovládania, prepojovacie káble ...)

Čierna technika

 • opravy čiernej techniky (rádií, kazetových prehrávačov, videorekordérov ...)
 • predaj príslušenstva (diaľkové ovládania, prepojovacie káble ...)

Zmluvné podmienky opráv:

 • Servis vykoná objednanú opravu v najkratšom možnom termíne použitím náhradných dielov a technológiou odporúčanou výrobcom daného zariadenia.
 • Servis vydá objednávateľovi predmet opravy po predložení potvrdenia o prevzatí do servisu. V prípade straty tohto potvrdenia vydá predmet opravy len po preložení platného OP.
 • Servis vyúčtuje vykonanú službu a použitý materiál na základe platného cenníka opráv servisu.
 • Pri odstúpení zákazníka od objednávky bude zákazníkovi vyúčtovaný poplatok vo výške 60% z ceny už vykonanej služby a cena už použitého materiálu, ktorého povaha neumožňuje jeho demontáž bez znakov použitia.
 • V prípade odmietnutia zaplatenia vyúčtovanej čiastky servis zariadenie nevydá.
 • Servis poskytne na vykonanú opravu záruku podľa platných právnych predpisov.
 • Servis vydá spolu s opravovaným zariadením aj vymenené vadné diely.
 • Ak objednávateľ neprevezme predmet opravy do 1 mesiaca po uplynutí posledného dňa stanovenej doby, má servis právo účtovať poplatok za uskladnenie a to vo výške 1,- EUR s dph za každý deň omeškania. Ak si objednávateľ nevyzdvihne predmet opravy ani v lehote ďalších 6 mesiacov, je servis oprávnený odpredať predmet opravy tretej osobe.
 • Servis týmto vyhlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou servisu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záručné podmienky:

 • Na vykonané servisné práce poskytujeme záručnú dobu 3 mesiace a na vymenené náhradné diely 6 mesiacov.
 • Vzhľadom na zložitosť zariadení spotrebnej elektroniky sa môže v priebehu záručnej doby poskytnutej servisom závada opakovať. Napriek podobným vonkajším prejavom závady sa môže stať, že závadu spôsobuje časť zariadenia, ktorá nebola predmetom predošlej opravy. V takomto prípade nebude reklamácia uznaná a bude výúčtovaná ako ďalšia oprava.
 • Bezplatné odstránenie závady sa tiež nevzťahuje na:
  pravidelnú údržbu, alebo výmenu mechanických súčiastok podliehajúcich opotrebeniu
 1. - poškodenia spôsobené nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním
 2. - závady spôsobené živelnou udalosťou, ohňom, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
 3. - neodbornou inštaláciou a závadami systémov, v ktorých bol výrobok inštalovaný
 4. - výrobky, do ktorých zasiahli neoprávnené osoby, vrátane úprav, modifikácií a zásahov neautorizovaných servisov
 5. - závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích premetov do útrob výrobku
 6. - poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov, určených pre domácu potrebu